27 EYLÜL 2009 02:18
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sendikaların Temel Özellikleri :

Sendikanın en önemli özelliği emekçilerin en kitlesel sınıf örgütleri olmasıdır; Kapitalist toplumlarda çıkarları birbirleri uyuşmayan iki toplumsal sınıf vardır:

*    Burjuvazi / sermaye sınıfı.
*    İşçi sınıfı / emekçiler.

Toplumsal uzlaşmazlıklar, birbirine karşıt sınıfların burjuvazi/sermaye sınıfı ile emekçiler/işçi sınıfı arasındaki ilişkilerin ve çıkarların temel belirleyicisidir. Sermaye ile emek arasındaki uzlaşmaz çelişki, iki sınıf ve onların örgütleri (sendika, parti vb) arasında sürekli bir çatışmaya neden olur. İşçi sınıfının bu mücadelede en önemli araçlarından birisi birlik, dayanışma ve mücadele örgütleri olan sendikalardır.

Emekçilerin mücadele örgütleri olan sendikalar, aynı zamanda bir sınıf örgütü olarak işçi ve emekçilerin hak ve çıkarlarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için mücadele eder. Sendikalar bu anlamda birer 'sınıf' örgütüdür. Ve bunun için sendikalar işçi sınıfının kazanımlarını geliştirme yönünde mücadele ederken, emek sömürüsünün ortadan kaldırılmasını içeren toplumsal/siyasal amaçlar için, diğer emek örgütleriyle (sendika, dernek, parti vb) birlikte hareket etme sorumluluğunu göz ardı etmez.

Sendikalar, aynı zamanda emekçi kitlelerin tümüne açık örgütlerdir. Yani, siyasal düşüncesi, cinsiyeti, dini, dili, etnik ya da ulusal kökeni ne olursa olsun nesnel çıkarları sermaye ile çelişen tüm emekçilerin örgütü olarak kendisini konumlandırmak zorundadır, Çünkü emekçiler, her şeyden önce ekonomik ve toplumsal çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla sendikal örgütlülükler içinde yer alır ve mücadele ederler. Hangi siyasal görüşte veya partide olursa olsun her emekçi öncelikle; ücretlerin/maaşların artırılmasından, çalışma süresinin kısaltılmasından, yaşama ve çalışma koşullarının geliştirilmesinden ve hiçbir hak kaybına uğramaksızın iş güvencesi içinde çalışmaktan yanadır. Bu temel özellikler yanında sendikaların diğer özellikleri şunlardır;

*    Sendikalar, aynı zamanda sınıf bilincinin kazanıldığı, sınıf mücadelesinin öğrenildiği birer ‘okul’ işlevi görür,
*    Sendikaların yapısının oluşmasında üyelerinin niteliği, bilinç düzeyi ve dünyaya bakışı önemli rol oynar,
*    Sendikalar bütün sorunları çözemez, güçleri sınırlıdır. Sendikaya her sorunu çözebilir diye üye olan bir emekçi, bazı sorunları çözülmeyince sendikaya olan güvenini yitirebilir,
*    Sendika, emekçilerin haklarını ve onların sınıfsal çıkarlarını savunan bir örgüt olma mücadelesi verir,
*    Sendikalar, gerçek demokrasinin yaşandığı yerler olmalıdır. Üye ve organlarının işleyişinde demokratik merkeziyetçiliğin egemen kılınması, sendikal denetim mekanizmalarının çalıştırılması, sendikaların sağlıklı birer örgüt olarak varolabilmeleri için zorunludur.
*    Sendikanın olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez.
Emeğin ve emekçilerin tarihi, bizlere, işçi sınıfının ve sendikal hareketin  mücadele biçim ve yöntemlerinin çok sayıda ve değişik biçimlerde ortaya çıktığını göstermektedir. İşçi sınıfının mücadele biçim ve yöntemlerinin şekillenmesinde, sendikal örgütler kadar, bu örgütlerin temel bileşenleri olan emekçi kitlelerin de önemli payı vardır. Hiçbir sendika, kendi üyelerinin düşünce ve eylemlerinden bağımsız olarak var olamaz ve mücadele edemez. Eğer üyelerinin çıkarlarının takipçisi olmayan bir sendika varsa, o artık tanımladığımız anlamda bir sendika değil; niteliksiz, içeriksiz, şekilsiz bir bina yığını haline gelmiş demektir.


Bu İçerik 6555 Kez Görüntülendi