31 EKİM 2012 15:18
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

21.09.2012 günü yayımlanan Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu uyarınca, başta sınıf öğretmenleri olmak üzere, çok sayıda öğretmen alan değişikliği başvurusunda bulunmuş ve alanları değiştirilmiştir.

2012 yılı Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmuş, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29 Mayıs 2012 gün ve 2012/1 sayılı kararı, 1 Haziran 2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Kurul Kararının 32/1 maddesi uyarınca, bu tarihten sonra Bakanlık kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atananlar ile mevcut kadrolarından sayılan unvan ve yerlere naklen atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla alan değişikliği yapılan sınıf öğretmenleri kapsama dâhil bir eğitim kurumuna atandıkları takdirde, isterlerse üyeliklerini devam ettirebilecek, istemezlerse üyelikten ayrılabilecektir.

Çok sayıda sınıf öğretmeninin alanın değiştirmesi üzerine, İLKSAN yönetimi, internet sitesinde iki duyuru yayımlamıştır.

Bu duyuruların ilki;

“Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine, alan değişikliği nedeniyle branş öğretmenliğine geçen üyelerimizin Sandık üyeliğini devam ettirmek için üyelerden istenilen “Üyelik Devam Dilekçesi” ekte sunulmuştur.

Üyeliğini devam ettirmek isteyen üyelerimiz, Sandık aidat kesintilerini devam ettireceklerdir. Üyelik devamı dilekçelerini de en kısa sürede doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.” biçimindedir.

İkinci duyuru ise;

“Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı karar gereği Sandık üyesi sınıf öğretmenlerimize alan değişikliği hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda branş öğretmenliğine geçen sınıf öğretmenlerimizin maddi kayıplarının önlenmesi amacıyla, Sandık Anastatüsünün 18’inci maddesi ile Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde düzenlenme yapılarak, 01/06/2012 tarihinden itibaren Sandık üyeliğini devam ettirme hakkı tanınmış olup, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra düzenleme yürürlüğe girecektir.

Üyelerimizin bu düzenlemeye rağmen, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin hükümlerine göre Sandık üyeliğinden ayrılmaları halinde; feragat edecekleri emekli yardımı ile alacakları birikmiş aidatları ve yasal faizi aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

                                   Feragat edilen                        Alacakları birikmiş aidat ve

                                   emekli yardımı                        yasal faiz toplamı

10 yıllık üye                9.464,00                                 3.406,00

20 yıllık üye                13.260,00                               4.536,00

30 yıllık üye                15.828,00                               5.434,00

Ayrıca Sandık üyeliğinden ayrılan üyemizin ikraz borcu mevcut ise, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 18’inci maddesi ile İkraz Yönetmeliğinin 20’inci maddesi gereği hesaplanan ikraz borcu birikmiş aidat toplamından mahsup edilerek, kalan ikraz borcu mahsup edilir. Kalan ikraz borcu aylıklar halinde ödemeye devam edilir. 

Tüm üyelerimizin bilgilerine arz olunur.” biçimindedir.

            İLKSAN yönetimi elbette alan değişikliği yapan öğretmenlerin sandık üyeliklerini devam ettirmelerini isteyebilir. Ancak, eğer üyelikten ayrılırsanız size 9, 13,15 bin TL yerine 3, 4, 5 bin TL öderim demesi, üstü örtülü bir tehdit anlamına gelmektedir. Şimdilik, sandığın, üyeleri tehditle yönetilemeyeceğini anımsatmakla yetinelim.

İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin ‘Emekli yardımı’ başlıklı 10/1. maddesinde;

“(Değişik fıkra Mart 2012/2654 TD)  Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara veya üyelik kapsamında iken 120 ay aidat ödeyip üyelik kapsamı dışına çıkanlardan aidat iadelerini almayanların ileride emekli olmaları halinde;

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı toplamı,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

ç) (Ek bent: Aralık EK 2008/2615) (b) bendinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin ‘Aidatların iadesi’ başlıklı 12. Maddesinde ise;

“(1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,

b)  (Değişik bent: Şubat 2010/2629) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,

c) (Değişik bent: Mart 2012/2654 TD) Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde, göreve döndükten sonraki ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

ç) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Bu maddenin (a) bendine göre, aidat iadesi alacak olanlardan; aidat ödeme süresi 60 ayın altında olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir. Tahakkuk ettirilecek miktardan; mahsup edilecek evlenme yardımı tutarının daha fazla olması halinde, aradaki fark ilgiliden talep edilmez. 

d) (Ek bent Mart 2012/2654 TD) 120 ayın üzerinde üyeliği ve aidatı bulunup, üyeliği sona erenlerin aidat iadesi talep etmesi halinde, ileride emekli olduğunda, emekli yardımından feragat edeceğine dair yazılı dilekçe,

(2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Aidatların iade edilebilmesi için form dilekçeye;

a) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli,

b) Atama kararnamesi,

c) Personel nakil bildirimi,

ç) (Değişik bent Mart 2012/2654 TD) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup, Sandığımızdan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

d) (Ek bent Mart 2012/2654 TD) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

eklenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında;

1.    Kapsama dahil eğitim kurumlarına atananlar da içerisinde olmak üzere alanı değiştirilen öğretmenlerin sandık üyelikleri sona erecektir. Ancak bu öğretmenlerin üyeliklerinin devam ettirilmesi amacıyla başvurmaları durumunda üyeliklerinin devam ettirebileceği değerlendirilmektedir. Sandık üyeliklerini devam ettirmek isteyen üyeler emekli olduklarında, emekli yardımı alacaktır.

 

2.    Asıl sorun üyelikten ayrılmak isteyen veya ayrılmak zorunda kalan sandık üyelerinin birikmiş sandık aidatlarını hangi oran ve miktarda alacaklarında düğümlenmektedir.

            İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca, üyelik sürelerine bakılmaksızın; üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere, ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilecektir. İLKSAN bu konuda yasal faizi hesaplamış, 10 yıllık üyenin 9.464,00 TL yerine 3.406,00 TL alacağını duyurmuştur. Dolayısıyla bazı sendikaların internet sitelerinde yayımlanan dilekçe örneği sandık üyelerinin sorununu çözmeyecek, birikmiş aidatlarının emeklilikteki gibi değerlendirilmesini sağlamayacaktır.

 

3.    İsteğine bakılmaksızın üye yapılan, en az 10 yıl (120 ay) aidat ödeyen, daha sonra alan değişikliği yoluyla üyelik kapsamı dışına çıkan sendikamız üyeleri adına, birikmiş aidatlarının emeklilikteki gibi değerlendirilerek ödenmesi için açtığımız davalarda idare mahkemeleri farklı kararlar vermektedir. En az 10 yıl boyunca aidat ödeyen ve alan değişikliği sonrasında üyelikten ayrılmak için başvuruda bulunacak sandık üyelerinin, aidatlarının emeklilikteki gibi değerlendirilerek ödenmesini istemeleri, bu istekleri reddedildiği veya birikmiş aidatları emeklilikteki gibi değil de yasal faiziyle ödendiği takdirde dava açmaları gerekmektedir.

            Konuyla ilgili başvuru dilekçesi örneği ektedir. Başvurusu reddedilerek eksik ödeme yapılan sendikamız üyelerine gerekli hukuksal yardım yapılacaktır. Ancak bu davaların üyelerimizin aleyhine sonuçlanması durumunda, dava masrafları ile birlikte en az 600,00 TL karşı taraf avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacakları bilinmelidir.

 

4.    İsteğine bakılmaksızın üye yapılan, 10 yıldan (120 ay) az aidat ödeyen, daha sonra alan değişikliği yoluyla üyelik kapsamı dışına çıkan sandık üyeleri de birikmiş aidatlarının emeklilikteki gibi değerlendirilerek ödenmesini isteyebilir, istekleri reddedildiği veya eksik ödeme yapıldığı takdirde dava açabilirler. Ancak bu davaların “Sandığın aktüeryel dengesinin korunması gerektiği” gerekçesiyle aleyhe sonuçlanabileceği, lehe sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu belirtmek isteriz. 

 

 

 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğü’ne

Sunulmak üzere

………. Okulu Müdürlüğü’ne

                                  

 

                 …/…/….. tarihinde ….. ili ….. ilçesi ……….. İlkokulu/İlköğretim Okulunda Sınıf Öğretmeni olarak göreve başladım …/…/….. – …/…/….. tarihleri arasında sınıf öğretmeni olarak görev yaptım, bu süre içerisinde aylığımdan düzenli olarak ve isteğime bakılmaksızın Sandık aidatı kesildi.

                

                 ……… İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığım sırada, 21.09.2012 günü yayımlanan Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu uyarınca alanımın değiştirilmesi için başvuruda bulundum, branşım ‘……. Öğretmeni’ olarak değişti, …… Okuluna öğretmen olarak atandım, bunun üzerine Sandık üyeliğim sona erdi.

 

                 İLKSAN üyeliğim sona erdiğinden, belirttiğim tarihler arasında isteğime bakılmaksızın aylığımdan düzenli olarak kesilen aidatların emeklilikteki gibi değerlendirilerek ödenmesini istiyorum.

 

                 Gereğini bilgilerinize sunarım.

 

 

 

                                                                                                  …/…/2012

                                                                                                  Ad, Soyad,

                                                                                              T.C. Kimlik No,

                                                                                                      İmza

 

Bu İçerik 2081 Kez Görüntülendi